කැමති නම් පොඩි ආදරයක් කරල යන්න

Thursday, June 30, 2016

Savita Bhabhi Episodes 57 - 66

ඔන්න අලුත් කතා ටිකත් දැම්ම 57 - 66 කොටස මෙතනින් බාගන්න


Monday, September 21, 2015

Savita Bhabhi Episodes 49 - 56

ඔන්න අලුත් කතා ටිකත් දැම්ම 49 - 55 කොටස මෙතනින් බාගන්න


Friday, February 13, 2015

Savita Bhabhi Episodes 43 - 48ඔන්න අලුත් කතා ටිකත් දැම්ම 43 - 48 කොටස මෙතනින් බාගන්න


මා කුඩා කාලයේ සිට - Maa Kudaa Kaalaye Sita Full

කාලෙකට පස්සෙ ඔන්න අපහු කතා දන්න පටන් ගන්න යි යන්නේ ඔයාල ඔකකෝ ගෙම සහයෝගය ලැබෙයි හිතනවා.මේ කතාව දන් සම්පුරණ නිසා දාන්න හිතුව.අනික යාලුවෝ ගොඩක් මේක ඉල්ලල තිබ්බ.ඉතින් දානව.තව කතා මොනවහරි ඕනි නම් කියන්න.පුළුවන් කමක් තියනව නම් දෙන්නම්.


ඔන්න XSLG ල ගේන පට්ටම කතාවක් සුපිරී මේ කතාව නම් කියවලම බලන්න


මා කුඩා කාලයේ සිට 1- Maa Kudaa Kaalaye Sita 1
මා කුඩා කාලයේ සිට 2- Maa Kudaa Kaalaye Sita 2
මා කුඩා කාලයේ සිට 3- Maa Kudaa Kaalaye Sita 3
මා කුඩා කාලයේ සිට 4- Maa Kudaa Kaalaye Sita 4
මා කුඩා කාලයේ සිට 5- Maa Kudaa Kaalaye Sita 5
මා කුඩා කාලයේ සිට 6- Maa Kudaa Kaalaye Sita 6

Sunday, November 23, 2014

මගේ සොඳුරු කාන්ති - mage soduru kanthi (Full)

කාලෙකට පස්සෙ ඔන්න අපහු කතා දන්න පටන් ගන්න යි යන්නේ ඔයාල ඔකකෝ ගෙම සහයෝගය ලැබෙයි හිතනවා.මේ කතාව දන් සම්පුරණ නිසා දාන්න හිතුව.අනික යාලුවෝ ගොඩක් මේක ඉල්ලල තිබ්බ.ඉතින් දානව.තව කතා මොනවහරි ඕනි නම් කියන්න.පුළුවන් කමක් තියනව නම් දෙන්නම්.


ඔන්න XSLG ල ගේන පට්ටම කතාවක් සුපිරී මේ කතාව නම් කියවලම බලන්න


මගේ සොඳුරු කාන්ති 1--Mage sonduru Kanthi 1
මගේ සොඳුරු කාන්ති 2--Mage sonduru Kanthi 2
මගේ සොඳුරු කාන්ති 3--Mage sonduru Kanthi 3  
මගේ සොඳුරු කාන්ති 4--Mage sonduru Kanthi 4
මගේ සොඳුරු කාන්ති 5--Mage sonduru Kanthi 5 
මගේ සොඳුරු කාන්ති 6--Mage sonduru Kanthi 6
මගේ සොඳුරු කාන්ති 7--Mage sonduru Kanthi 7
මගේ සොඳුරු කාන්ති 8--Mage sonduru Kanthi 8  
මගේ සොඳුරු කාන්ති 9--Mage sonduru Kanthi 9
මගේ සොඳුරු කාන්ති 10--Mage sonduru Kanthi 10 
මගේ සොඳුරු කාන්ති 11--Mage sonduru Kanthi 11
මගේ සොඳුරු කාන්ති 12--Mage sonduru Kanthi 12
" width="468" height="60" title="AdF.ly - shorten links and earn money!">
Get paid to share your links!